Malta Premier League of Darts – Venues

Sur Segretarju,

Nibda l-ewwel net billi ninghaqad ma shabi tal kumitat biex nawgura lil membri tal club tieghek u lil familjari taghhom Miied hieni u sena gdida mimlija risq, sahha u hena.

Kif diga informati, bhalissa jinsabu ghaddejin il-loghob ta qualifikazzjoni ghal Premier League.

Id-dati tal-Premier league ser ikunu: 31 ta Jannar, 7, 21 u 28 ta’ Frar, 7 u 21 ta Marzu, 4,18, u 25 t’ April. Il-Finali tkun it-2 ta Mejju.

Il-loghob kollu ser isir gewwa il clubs taghna, hlief gurnata wahda fejn ser issir l-Universita ta Malta.L-MDA qedghin nilqaw l-applikazzjoni mil club tieghek biex jorganizza wahda min dawn il loghob.

Dawn huma ir-regoli biex tkun tista tospita wahda min dawn id-dati:

  • Club irid ikollu ghad dispozizzjoni  2 Boards, wahda ghal loghob u wahda ghal prattika.
  • Club irid jiehu hsieb li id-dartboard tal-loghba tkun f’kundiuzzjoni tajba
  • Club irid jikkometti ruhu li jixtri 3 kaxxi Budweiser minghand Farsons Direct

Min hu interessat ghandu jikkuntatjani immedjatament. Kull club li jilhaq ir-rekwiziti jigi maghzul on first come first serve basis.  Kull club jista jorganizza loghba wahda biss sakemm fil gurnata ma jkun hemm l ebda ghazla ohra. Il-Finali tintlghab wara tlugh ta polza f’kaz li jkun hemm aktar min venue wiehed li jilhaq il kriterji.

______________________________________________________________

Dear Secretary,

First of all I want to join my other executive committee members to send you my Christmas greetings to you and all your family. May you have a new year full of love, joy and health.

As you are aware at the moment we are holding the Premier League Qualifiers. The dates of the Premier league are as follows: 31st January, 7th, 21st and 28th of February, 7th and 21st March, 4th, 18th and 25th of April. The Final will be played on the 2nd of May.

All games will be played in one of our MDA clubs, apart from one night where the games will be held at the University of Malta.

The MDA is accepting applications from your club to organize one of these nights.

These are the rules so as you are able to organize one of the events:

  • Club has to have 2 Dartboards available. One for the games and the other for practice.
  • Club needs to provide a dartboard in good condition for the games.
  • Club is obliged to purchase 3 crates of Budweiser from Farsons Direct.

 If you are interested to host on of these nights, you are kindly asked to contact me as soon as possible. Every Club can organize one night as long as there is no other venue option. The Finals will be played after a random draw between the clubs who are willing to host the Finals

 

Tislijiet/Kindest Regards

Mario Fleri Soler

General Secretary